Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

tarihinde yayınlandıDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı
25 Ocak 2018 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 30312
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1
(1) Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2
(1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 ve 26 ncı maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3
(1) Bu Tebliğde geçen ;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Başkanlık: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığını,
c) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan
güvenli elektronik imzayı,
ç) Elektronik tebligat: 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev
ve yetkileri kapsamında tebliği gereken evrakın 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi
hükümlerine göre Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan teknik altyapısı üzerinden  muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,
d) Elektronik tebligat adresi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe
tüketici hakem heyetlerinin işlemlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçek ve tüzelkişilere verilen tebliğe elverişli elektronik ortamı,
e) Elektronik Tebligat Talep Bildirimi: 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin Ek 1 ve Ek 2’sinde yer alan başvuru formunu,
f) Elektronik Tebligat Sistemi: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek
üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendiril
erek tesliminin sağlandığı sistemi,
g) Elektronik Tebligat Portalı: Bakanlıkça gerekli görülen tebligat işlemlerinin yapıldığı elektronik ortamı,
ğ) İdare: Muhataplara 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek evrakı düzenleyen birimi,
h) İşlem zaman bilgisi: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği
zaman bilgisini,
ı) Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,
i) Olay kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını, ifade eder.
Elektronik tebligat yapılacak kişiler
MADDE 4
(1) 4458 sayılı Kanuna göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler ve
isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilirler.
(2) Tüzel kişilik bünyesinde faaliyet gösteren veya göstermeyen bütün gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş
gümrük müşavirleri Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.
(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, elektronik
tebligat adresi almak ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.
(4) Elektronik tebligat adresinin edinimine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.
Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi
MADDE 5
(1) Bu Tebliğ kapsamında
tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanır ve Bakanlık tarafından Başkanlık teknik alt yapısı kullanılarak tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.
(2) Kullanıcı kodu, parola ve şifre Başkanlık teknik altyapısı üzerinde
üretilir ve muhatabına verilir. Kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise Elektronik Tebligat Sistemine her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişebilirler.
(3) Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır.
(4) Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle Başkanlık tarafından saklanır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile Elektronik Tebligat Sistemine erişimin güvenli bir şekilde
yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınır ve talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları
ilgilisine veya yetkili mercilere sunulur.
Elektronik Tebligat Sisteminden çıkış
MADDE 6
(1) Zorunlu veya isteğe bağlı Elektronik Tebligat Sistemine dâhil olanların aşağıdaki durumlar dışında Elektronik Tebligat Sisteminden çıkmaları mümkün değildir. İlgilinin elektronik tebligat adresi;
a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dâhil) tarih itibarıyla,
b) Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği
durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla re’sen,Başkanlıkça kapatılır.
(2) Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de vefat eden kişinin elektronik tebligat adresi,
birinci fıkrada belirtilen tarihler esas alınarak kullanıma kapatılır.
Muhatabın sorumluluğu
MADDE 7
(1) Muhatap;
a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde tam ve doğru olarak Başkanlığa beyan etmekle,
b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde Başkanlığa
bildirmekle,
c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve
şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla,
d) Elektronik Tebligat Sisteminin kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve
şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal Başkanlığa bilgi vermekle, yükümlüdür.
(2) Birinci fıkrada yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın
sorumluluğunda olup tüm bildirimler ilgili mercilere ulaştığı anda sonuç doğurur.
Cezai hüküm
MADDE 8
(1) Maliye Bakanlığı tarafından Elektronik Tebligat Sistemini kullanma zorunluluğu getirilenler hariç olmak üzere, bu Tebliğ ile kendilerine Elektronik Tebligat Sistemi kullanma zorunluluğu getirilenler, Tebliğ hükümlerine uymamaları halinde 4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca cezalandırılır.
Diğer hususlar
MADDE 9
(1) Bu Tebliğ hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara Elektronik Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.
(2) Elektronik tebligat yapılması amacıyla Bakanlık tarafından Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden tebliğ edilmek üzere Başkanlığa gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kâğıt ortamında tebliğ yapılmaz.
(3) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesi kapsamında zamanaşımı süresi dolmuş veya dolmasına
10 günden az süre kalan belgeler için Elektronik Tebligat Sistemi kullanılmaz ve Başkanlığa gönderilmez.
(4) Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıkça yapılmasıgereken tahsilat işlemleri, Başkanlığın ödeme kanalları üzerinden yapılır.
Yetki
MADDE 10
(1) Bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususla rı inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 11
(1) Bu Tebliğ 1/2/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir