e-Arşiv Başvuru Kılavuzu

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

08.01.2018487 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulamalarından yararlanmak isteyen mükellefler için e-Arşiv Başvuru Kılavuzugüncellenmiştir. Söz konusu Kılavuza ulaşmak içintıklayınız..Kaynak : http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html

Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği BASIN BÜLTENİ 09.01.2018 Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığı hususunda gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmektedir. Söz konusu Yönetmelik değişikliği; a)Mesleki ve teknik ortaöğretim […]

2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

tarihinde yayınlandı117 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

5 Ocak 2018 CUMA Resmî GazeteSayı : 30292TEBLİĞ Adalet Bakanlığından:2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 –(1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblâğ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 –(1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi […]

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru (Rekabet Kurumu)

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

On Binde Dört Payın Tahsilatına İlişkin Duyuru 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (2017/4)”hükümleri doğrultusunda; yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin […]

Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi İle Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru Mükelleflerimizce, bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. Önemle duyurulur. Kaynak : https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Vergi Usul Kanunun ‘Pimanlık Ve Islah’ Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin

tarihinde yayınlandı988 YorumDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Tarih: 12/09/2017 Sayı: VUK-95/ 2017-8 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95 Konusu: Pişmanlık ve ıslah Tarihi: 12/09/2017 Sayısı: VUK-95/ 2017-8 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Açıklama 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan […]

Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hakkında

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

14.09.2017 – ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.) Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 15 Eylül 2017 saat 18:00 ile 16 Eylül 2017 saat 18:00 arasında ebeyanname sistemi üzerinden beyanname […]

Sevk irsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’dan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: …….) Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin […]

Örnek Kdv Tevkifat Uygulamaları

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

1.05.2012 tarihinde yeniden düzenlenen 117 No.lu KDV Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen tevkifat işlemleri ile ilgili örnek hesaplamalar. 1-)Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri   KDV Tevkifat Oranı: 2/10 İşlem Bedeli :1000 KDV Oranı: %18 Hesaplanan KDV :180 Tevkifat Oranı :2/10 Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV :36 Tahsil Edilen KDV: 144 […]

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarihinde yayınlandıYorum yapınDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

25 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30165 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 13 – (1) Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi […]