Mükelleflerin Sorumlulukları

İşyerinde Bulundurulması Gereken Belgeler:

1 – Vergi Levhası
2 – Yazar Kasa Levhası
3 – KDV Dahil Levhası
4 – Aylık SSK Bildirgesi
5 – Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu
6 – Mesai Saatlerini Gösterir Yazı
7 – İşçi Çizelgesi
8 – Asgari Ücret Yazısı
9 – İşyeri Açma İzin Belgesi (Belediye)
10- Küşat (Belediye)
11- Hafta Sonu Ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi (Belediye)
12- İlan ve Reklam Vergisi Levhası
13- Meslek Odası Kayıt Levhası
İşletmenin birden fazla işyeri bulunması halinde her bir işyerine yukarıdaki
belgelerin asılması gerekmektedir.
İşletmenin bir işyerinde birden fazla kat veya bölüm bulunması halinde
girişinde asılları her kat veya bölümünde vergi levhası ve KDV dahildir
levhasının bir suretinin asılı olması zorunludur.

Mükelleflerin Bilmesi Gereken Bazı Konular:
MALİ KONULARDA NELERİ BİLMELİ
* İlk defa İşe başlayacak mükellefler 10 gün içinde, işi bırakan mükellef de işi bıraktığı tarihten itibaren
30 gün içinde vergi dairesine yazılı bildirimde bulunmak zorundadır.
* Perakende fiş kesme sınırını aşan her türlü mal ve hizmet teslimi için, bedeli tahsil olsun veya olmasın
yedi gün içinde “fatura” kesilmesi zorunludur. Bunun altındaki alışverişler ve hizmetler için
“yazar kasa fişi” düzenlenmeli, ancak, müşteri isterse, tutarı ne olursa olsun fatura kesilmesi gerekmektedir.
* Fatura tanzim edilirken içeriği tam olarak doldurulmalı, alıcının adı,soyadı/ünvanı, adresi açık olarak yazılmalı,
satılan mal veya hizmetin cinsi ve miktarı belirtilmeli ve mutlaka mürekkepli kalem veya daktilo ile doldurulmalıdır.
* İşyerinden nihai tüketiciye yapılan belgeli satışlar haricindeki tüm emtia nakli için sevk irsaliyesi düzenlenmek zorundadır.
Sevk irsaliyesinin üzerine fiili sevk tarihi (irsaliyeli fatura kullanılıyorsa sevk saati , sevk ve düzenleme tarihinin) bulunması zorunludur.
Sevk tarihinden sonraki 7 gün içinde sevk edilen malın faturası ay atlamadan düzenlenmelidir
* Mal işyerinizde teslim edilmiş ise faturanın altına “İş bu fatura muhteviyatı iş yerinde teslim edilmiştir.” şerhi konulmalıdır.
* İptal olan faturaların iptal nedenleri fatura üzerine yazılmalı ve aslı sureti ile birlikte saklanmalıdır. Yazılan iptal nedeni
kanuna aykırı olmamalıdır
* Yazar Kasa fişinizin ve düzenlediğiniz faturaların okunaklı olmaması, yazarkasa tarih ve saat ayarlarının doğru
olmaması usulsüzlük cezasını gerektirir
* Teslimin yapıldığını ispatlamak için satış faturası veya sevk irsaliyesinde alıcıya “Tam ve Noksansız Teslim Aldım”
şeklinde not yazdırıp imzalatınız. Müşterinizin bizzat kendisi veya yetkilisi imzalaması gerekmektedir. Alacağınızla
ilgili ihtilaf halinde özellikle aranılmaktadır.
* Kredi Kartı ile yapılan satışların Ödeme kaydedici Cihaz ile yapılması halinde kredi departmanı muhakkak kullanılmalıdır.
Aksi takdirde belge düzenlenmeme cezasıyla karşılaşırsınız.
* Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge kullanmak ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanır. KDV indirimi reddedilir, 3 kat vergi ziya cezası
uygulanır ve uzlaşma kapsamı dışında bırakılır.
* Sahte belge iddiası ile karşılaşmamak için fatura ödemelerinizi banka havalesi veya çek ile ödeme yolunu tercih etmelisiniz.
* Ödenmeyen SSK primleri ancak ödendiği dönemde gider yazılabilir. Gelir vergisi mükellefi iseniz ödemiş olduğunuz
Bağkur primlerinizi ticari kazancınızdan indirebilirsiniz.
* Defter ve Belgelerinizi mevcut takvim yılını takip eden yılın;a) Vergi Usul Kanununa göre 5. yılın,
b) Sosyal Sigortalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre 10. yılın, son gününe kadar saklanması zorunludur.
* Defter ve belgelerin kaybolması, yanması, çalınması vb hallerde 15 gün içinde zayi belgesi almak için mahkemeye
müracaat etmeniz gerekmektedir. Aksi halde defter ve belgeleri gizlemiş olduğunuz iddiası ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
* Alış veya satış faturalarınızın tutarı sekiz milyarı aşması halinde taksit taksit bile olsa ödeme ve tahsilatların bankadan
yapılması zorunludur.
İŞ HUKUKUNDA NELERİ BİLMELİ
SSK il müdürlüğüne işyerini işe başlamadan ve işçi çalıştırmaya başlamadan önce bildirmediğiniz takdirde idari
para cezası ödemek zorunda kalırsınız.
İşletmeye işçi alınacağı hallerde çalışmaya başlamadan en az bir gün önce Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
SSK il müdürlüğüne verilmelidir.
Her işçi için iş sözleşmesi yapılmalıdır. Her işçi için sağlık raporu alınması gerekmektedir.
İnşaat veya diğer gerekli iş türlerinde işçinin Sağlık Raporu olmadan işyerinde işçi çalıştırılamaz.
15 yaşından küçük işçi çalıştırılamaz.
Stajyer ise hafif işlerde çalıştırılmak koşulu ile öğrenimleri için stajını tamamlayabilir. Ayrıca 14 yaşına girmiş olmalıdırlar.
Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencilerinin sözleşmeleri ücretlerinin gider yazılabilmesi için aynı gün muhasebeye verilmelidir.
En az asgari ücretin %30 kadar ücret ödenecektir.
İş kanununa göre işçiyi deneme süresi iki aydır. Bu deneme süresinde de sigortalı olmak zorundadır.
İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde , ilgili kuruma takip eden 2 iş günü içinde bilgi verilebilmesi için,
aynı gün meslek mensubuna bilgi veriniz.
Yıllık ücretli izinlerini kullanan işçilere ücretli izin defteri imzalatılır. Kullanmayanlara ise işten ayrılmaları halinde
hizmet süresine göre izin ücretleri ödenir.
İşçi işyerinden İşveren tarafından çıkartılmak istenirse hizmet süresine göre önceden işçiye bildirilecektir.
Aksi halde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalırsınız.
İşçinin Kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl sigortalı çalışmalıdır.Her geçen tam yıl için işçiye son aldığı ücretten
30 gün karşılığı tazminat ödenir.
İşçi, kendi isteğiyle işten ayrılmak isterse her hangi bir tazminat talep edemez. Hatta işvereni zor bir durumda bırakıyorsa
işçi hakkında yasal işlem yapılır.İşçinin elinden kendi isteğiyle ayrıldığına dair bir yazı alınmalıdır. Yada noterden işçinin
ikametgah adresine ihtarname çekilmelidir.
İşçi işveren tarafından sebepsiz çıkartılıyorsa altı aydan evvel aynı vasıfta işçi alınamaz.
Ancak çıkartılan işçiye bilgi verilmek suretiyle yeni işçi alınabilir.
İşçilere zorla ücretsiz izin verilemez. İşçinin muvafakatına tabidir.
Mesai günlük 7,5 , haftalık ise 45 saattir.Fazla mesai ise günde en fazla 3 saat yılda 90 saattir.
Ödenecek ücret ise saat başına düşen normal çalışma ücretinin yüzde elli yükseltilmesiyle tespit edilir.
18 yaşını doldurmamış erkek veya her yaştaki kadın işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.
Gece postalarına kalamazlar.(Kurum İznine tabidir.)
İşçilerden işi bırakan veya çalışmış olduğu ay içinde 30 günden az çalışmış olan var ise eksik çalışma
nedeni bildirilmek zorundadır.
30 günden az çalışan işçiler için Puantaj Cetveli tutmanız sizin yararınıza olacaktır.