Pratik Bilgiler

Amortisman Sınırı

Vergiden Müstesna Yemek Bedeli

Emlak Vergisi Oranları

Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları

Fatura Düzenleme Sınırı

Konut Kira Geliri İstisna Tutarları

Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları

Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları

GVK GC 67. Md – Tevkifata Tabi Tutulacak Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Aracı Gelirler

Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları

Arizi Kazançlar İstisna Tutarları

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

Dönemler İtibariyle Asgari Ücret

Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler

Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları

Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

SSK Prim Oranları

Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı

Geçici Vergi Oranları

İşsizlik Sigortası Prim Oranları

Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı

Aylık Sakatlık İndirim Tutarları

Özel İndirim Tutarları

Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar

Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar

Ücretlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Yeniden Değerleme Oranları

Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)

Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifeleri

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

Özel Usulsüzlük Cezaları

Gecikme Zammı Oranları

Tecil Faizi Oranları

SSK Gecikme Zammı Oranları

Teşvik Belgeli Yatırımlarda Asgari Yatırım Tutarları

Yıllık Ücretli İzinler

Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

Bağ-kur Prim ve Kesenek Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları

KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)

Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100)

Üretici Enflasyon Oranları (2003=100)

Tüketici Enflasyon Oranları (2003=100)

Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100)

Tüketici Enflasyon Oranları (1994=100)

SPK Fiyat Endeksleri

Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü

Vergi Kodları