Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)

tarihinde yayınlandıDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı
13 Ocak 2018 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 30300
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN
SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2003/3)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2017/9)
MADDE 1
30/4/2003
tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’de İkamet
Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat 2003/3) başlığı “TÜRKİYE’DE İKAMET
ETMEYENLERE FATURA
İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2
Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1
26/4/2014
tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinde yer alan Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) ile
Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) kapsamında fatura
düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar; fatura kapsamı
eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla faturanın
ilgili gümrük idaresinde onaylatılması kaydıyla, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden ihracat
olarak kabul edilir.”
MADDE 3
Aynı
Tebliğin
2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2
Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen faturalar, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce
veya gümrük idaresine
onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması
halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası
Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine
kabul edilir.
Fatura muhteviyatı ihracat, faturayı düzenleyen firmaya ait ihracat taahhütlerine sayılacağı gibi, fatura
üzerinde unvanı kayıtlı olması halinde, imalatçı firmaya ait ihracat taahhütlerine de sayılır.
Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki
tekstil ve
konfeksiyon
ürünleri satışına ilişkin faturalar, Dahilde
İşleme İzni ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdüne sayılmaz.”
MADDE 4
Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Döviz alım belgesine ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 1
Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenmiş faturalar bakımından, bu Tebliğin
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 5
Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”
MADDE 6
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7
Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir