Vergi Usul Kanunun ‘Pimanlık Ve Islah’ Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin

tarihinde yayınlandıDuyurular, Mevzuatlar içinde yayınlandı

Tarih:
12/09/2017
Sayı:
VUK-95/ 2017-8
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/95
Konusu: Pişmanlık ve ıslah
Tarihi: 12/09/2017
Sayısı: VUK-95/ 2017-8
1. Giriş
213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Pişmanlık ve ıslah” başlıklı 371 inci maddesinin uygulamasına
yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Açıklama
213 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren
kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere
vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmış ve mükelleflerin pişmanlık hükümlerinden
yararlanabilmeleri için gereken şartlar beş bent halinde sayılmıştır.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi
gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu açıklanmış, bu madde
ve müteakip maddelerde vergi incelemesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Pişmanlık müessesesi; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip olduğu gibi
idare ile mükellefler arasındaki uyuşmazlıkları azaltmakta, idarenin kaynaklarını ve zamanını daha
etkin olarak kullanmasına katkı sağlamaktadır.
Bu itibarla, başkaca bir sebep bulunmadığı müddetçe, sırf pişmanlıkla beyanname verdikleri
gerekçesiyle mükellefler uygulamada vergi incelemesine ve takdire sevk edilmemekte, pişmanlıkla
beyanname verilmesinin sevk nedeni olarak değerlendirilmesi ve mükelleflerin bu nedenle
incelemeye ve takdire sevk edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

Vergi Usul Kanunun ‘Pimanlık Ve Islah’ Başlıklı 371 inci Maddesinin Uygulamasına İlişkin” üzerine 989 yorum